Polityka prywatności


AB Foto sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Niniejszy dokument określa w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i dbamy o Twoje prawa.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nim skontaktować

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma AB Foto sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 176, 02-486 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 000271999, NIP 1132646403 (wysokość kapitału zakładowego spółki: 1 500 000 zł).

W celu uzyskania odpowiedzi na temat przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: AB Foto - kontakt lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@abfoto.pl.Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać, w jakim celu, jak długo oraz na jakiej podstawie prawnej


Użytkowanie strony

W ramach niniejszego działania masz możliwość zapoznania się z ofertą usług dostępnych w AB Foto. W tym celu przetwarzamy: dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Szczegóły znajdziesz w Polityce cookies AB Foto. Podstawa prawna: Niezbędność do świadczenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


Prowadzenie analiz i statystyk

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Dodatkowo sprawdzamy ile czasu spędzasz na danej podstronie. Szczegóły znajdziesz w Polityce cookies AB Foto. Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes polegający na poprawieniu jakości świadczonych usług oraz poprawieniu funkcjonalności serwisu. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody.Jakie są Twoje prawa w ramach przetwarzania danych osobowych

Możesz realizować prawa wskazane poniżej poprzez bezpośredni kontakt z nami za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: AB Foto - kontakt lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@abfoto.pl.


Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie danych, które było dokonane przez nas zgodnie z prawem przed jej wycofaniem. Jeśli zdecydujesz się na wycofanie zgody utracisz możliwość uczestniczenia w procesie rekrutacji, które wymagają przetwarzania danych objętych tą zgodą.


Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, masz możliwość uzyskać do nich dostęp, uzyskać kopię tych danych oraz informacje o:

 • Celach przetwarzania danych osobowych
 • Kategoriach danych osobowych
 • Odbiorcach danych osobowych oraz ich katalogach
 • Planowanym okresie przechowywania danych osobowych oraz kryteriach ustalenia tego okresu
 • Prawach przysługujących Ci na mocy RODO, w tym o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Źródle tych danych
 • Zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
 • Zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazywaniem danych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (jeśli administrator tego dokonuje)
Podstawa prawna: (art. 15 RODO).


Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia całości lub części przekazanych nam danych osobowych. Niniejsze prawo przysługuje Ci w sytuacjach gdy:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane
 • Wycofałeś jedną z udzielonych zgód, która była podstawą do przetwarzania danych osobowych
 • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia statystyk i analiz, a sprzeciw został uznany za zasadny
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
Niniejsze prawo jest ograniczone w zakresie części Twoich danych osobowych tj. informacji niezbędnych do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Podstawa prawna: (art. 17 RODO).


Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przez nas określonych danych osobowych. Niniejsze prawo przysługuje Ci w sytuacjach gdy:

 • Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – w tej sytuacji ograniczymy przetwarzanie Twoich danych na czas niezbędny do weryfikacji ich prawidłowości na czas nie dłuższy niż 14 dni
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, jednak zamiast ich usunięcia żądasz ograniczenia ich użycia
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest już niezbędne do celów w których zostały przez nas zebrane, ale są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
 • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. W tym przypadku ograniczenie przetwarzania następuje na czas niezbędny do ustalenia czy ochrona Twoich praw, wolności i interesów ma stosunek nadrzędny do naszego prawnie uzasadnionego działania
Podstawa prawna: (art. 18 RODO).


Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeżeli przetwarzanie oparte jest o nasz prawnie uzasadniony interes np. w celach statystycznych. Podstawa prawna: (art. 21 RODO).


W jakim czasie udzielamy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem

W przypadku, gdy korzystasz ze swoich praw poprzez wystąpienie do nas z żądaniem, spełniamy je lub odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy w stanie udzielić Ci odpowiedzi w ciągu miesiąca – przedłużymy ten termin o kolejne dwa miesiące informując Cię o tym fakcie. Ze względów technicznych potrzebujemy ok. 2 dni na aktualizację wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Podstawa prawna: (art. 12 RODO).Skargi, zapytania i wnioski

Masz możliwość zgłaszania do nas skarg, zapytań i wniosków dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.Gdzie możesz wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez AB Foto sp. z o.o.

Skargę możesz kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.W jaki sposób korzystamy z plików cookies

Opis polityki przetwarzana przez nas plików cookies znajdujesz w Polityce cookies AB Foto.Zmiany i modyfikacje polityki prywatności

Stosownie do potrzeb będziemy dokonywać zmiany niniejszej polityki prywatności. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa.